Khamis, 9 Julai 2009

MENGHALUSI KEFAHAMAN AQIDAH 'AJARAN SESAT'

PENDAHULUAN
Umat Islam pada masa ini sedang menghadapi berbagai-bagai cabaran, khasnya cabaran yang boleh mengancam keselamatan akidah umat Islam sendiri.
Kelahiran ajaran sesat atau penyelewengan akidah islamiah ini bukanlah satu perkara baru. Ia bermula sejak zaman sahabat iaitu semasa permulaan wafat junjungan Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu telah lahir beberapa orang yang mengakui dirinya menjadi nabi selepas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada umat Islam pada masa itu, iaitu seperti Musailamah al-Kazzab di Yamamah, Talihah al-Asady dari Kabilah Bani Assad dan al-Aswad al-Unusi di Yaman.
Jika kita tinjau masalah ajaran sesat ini, ia bukan saja lahir dalam masyarakat umat Islam, bahkan semua agama dan semua bangsa menghadapi cabaran dengan kelahiran ajaran yang menyeleweng daripada ajaran asal agama mereka, seperti mana yang kita lihat dilakukan oleh David Koresh, Jim Jones, Kuil Matahari (Solar Temple), Aum dan lain-lain.
Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali dari menerima penyebaran ajaran sesat yang dibawa oleh orang-orang perseorangan atau golongan-golongan yang tertentu. Tidak banyak bahan yang boleh dijadikan rujukan untuk menjejaki secara tepat bila ajaran-ajaran sesat mula masuk ke negara ini. Walau bagaimanapun kajian menunjukkan pada tahun 1960-an beberapa ajaran sesat telah mula bertapak di Negara Brunei Darusssalam. Ajaran-ajaran sesat tersebut bukanlah berasal dari negara ini tetapi dibawa masuk oleh warga asing.

DEFINISI AJARAN SESAT:
Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah serta juga bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah waljamaah.

KRITERIA-KRITERIA AJARAN SESAT
* Kepercayaan kepada rukun-rukun iman dan asas-asas akidah secara yang bertentangan dan tidak selaras dengan aqidah Ahli Sunnah Waljamaah seperti mempercayai ada kitab lain yang menyaingi atau memansuhkan kitab suci Al-Qur’an, mempercayai adanya kiblat lain selain dari Ka’abah dan seumpamanya.* Mempertikaikan kebenaran Al-Qur’an dan/atau Al-Hadis.* Mana-mana ketua kumpulan atau sebarang orang yang mendiayahkan diri sendiri atau orang lain sebagai Nabi terakhir, Nabi Isa Alaihissalam, Imam Mahdi Al Muntazar atau lain-lain.* Kepercayaan kepada penyatuan beberapa agama terbesar di dunia sebagai agama yang sepatutnya menjadi anutan kepada umat manusia.* Pendewaan diri atau pemimpin, atau kumpulan ajaran tersebut secara bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal -jamaah seperti memastikan dirinya atau gurunya ahli syurga, boleh menebus dosa, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain umpamanya boleh berkahwin lebih daripada empat.* Mengadakan bida'ah atau pendapat baru yang bertentangan dengan akidah dan syariah seperti menghapuskan kewajipan berjihad, sembahyang Jumaat, tidak perlu berpuasa Ramadan, menunaikan fardu haji ke tempat lain dan seumpamanya.* Mentafsir dan menghuraikan Al-Qur’an dan/atau Al- Hadis mengikut sesuka hati.

CIRI-CIRI AJARAN SESAT
* Mengaku diri atau gurunya sebagai nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu.* Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam Al Mahdi.* Mendakwa pengikut-pengikut ajaran/tarekatnya sahaja yang dijamin masuk syurga.* Mempercayai bahawa gurunya boleh menebus dosa dengan wang.* Mempercayai bahawa orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya.* Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu, cincin dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan.* Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui Nikah Batin.* Mengaku Allah menjelma di dalam diri.* Memansuhkan syari'at Islam seperti sembahyang, puasa, haji dan membuat syari'at baru @ menganggap bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syari'at.* Mendakwa bahawa ibadat haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain.

GOLONGAN YANG MUDAH TERPENGARUH DENGAN AJARAN SESAT
* Mereka yang kurang mendalami ilmu agama.* Mereka yang suka merujuk kemusykilan-kemusykilan agama kepada orang yang bukan di dalam bidang tersebut.* Ghairah mencari ketenangan jiwa dan kesempurnaan beragama dengan cara yang cepat dan mudah.* Mereka yang terpengaruh dengan kebendaan, kedudukan dan seks.* Mereka yang terpengaruh dengan perkara-perkara luar biasa tanpa dapat membezakan di antara keramat, sihir dan istidraj.

BENTUK-BENTUK AJARAN SESAT
Terdapat tiga bentuk ajaran sesat yang terdapat di negara ini.
* Bentuk Ajaran Baru.
* Bentuk Tarekat.
* Bentuk kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung dengan perkara mistik dan perbomohan.

i Bentuk Ajaran Baru
* Ajaran yang direka oleh seseorang guru menggunakan pelbagai nama seperti Baha’iyyah, Qadiani dan lain-lain lagi. Isi kandungan ajaran ini kebanyakannya diambil dari berbagai-bagai fahaman agama.

ii Bentuk Tarekat
* Biasanya mereka menggunakan nama tarekat yang termasyur seperti Tarekat Naqsyabandiah, Tarekat Ahmadiah dan sebagainya. Guru-guru yang terlibat menggunakan cara yang berbeza dari tarekat asal ataupun berlaku pengubahsuaian. Ada juga di antara mereka menjadi pengasas tarekat baru saperti Tarekat Abdul Razak dan Tarekat Mufarridiyah.

iii Bentuk kepercayaan dan amalan tradisi
* Bentuk ini memang lumrah di kalangan masyarakat Melayu Islam.
* Amalan ini mengandungi unsur pemujaan tempat-tempat yang dianggap keramat, pemujaan terhadap orang-orang atau kubur-kubur yang dianggap wali.
* Kepercayaan kepada kuasa-kuasa kesaktian melalui seni mempertahankan diri dan bomoh-bomoh yang mendakwa mendapat ilmu daripada mimpi ataupun orang halus melalui amalan menurun.

* Beberapa Ajaran Sesat Di Negara Brunei Darussalam:
* Tarekat Mufarridiyah.
* Ajaran Qadiani.
* Ajaran Bahai/Baha’iyyah.
* Ajaran Abdul Razak.
* Ajaran Saihoni bin Tasipan.
* Kumpulan Al-Arqam.
* Ajaran Al-Mau’unah

1)Ajaran Babiyyah atau Baha’iyyah(Guru : Mirza Muhammad Ali dan Mirza Hussien Ali)
* Mendakwa menerima wahyu Allah dan mendapat kitab AL-BAYAN.
* Konsep penyatuan semua agama di dunia kepada satu agama sahaja iaitu Agama Bahai.
* Mendakwa sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar.
* Mendakwa sebagai Rasul.

Telah difatwakan orang-orang yang berpegang dengan ajaran ini dihukumkan kufur dan murtad keluar dari Islam dan tidak termasuk dalam bilangan orang zimmi oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada bulan Ogos 1970.

2)Ajaran Qadiani
(Guru : Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, India)
* Mengaku sebagai Nabi dan Rasul dan menerima wahyu Allah.
* Mendakwa Nabi Isa Alaihissalam dibangkitkan dari kuburnya dan berhijrah ke Kasymir.
* Mendakwa roh Nabi Isa Alaihissalam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke dalam jasad pengasas.
* Mengubah dan memindah kedudukan ayat Al-Qur’an.
* Memansuhkan kewajipan jihad.Telah difatwakan sebagai ajaran yang terkeluar dari ajaran islam dan dihukumkan murtad dan bukan tergolong ahli zimmi oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada 22 Ogos 1970.

3)Tarekat Mufarridiyah
(Guru : Syeikh Muhammad bin Makmun)* Mendakwa ada Malaikat Karakaz dan Karanaz dan boleh bertawassul denganya.* Mendakwa dapat menentukan kubur wali-wali Allah.* Mengaku sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar.* Mendakwa Syeikh Makmun sebagai Jesus dan bapa segala manusia bagi orang yang tiada agama.Telah difatwakan sebagai kufur dan sesat serta bertentangan dengan ajaran Islam oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada tahun 1979.

4)Silat Lintau
(Guru : Ishak bin Hassan, Malaysia)* Mendakwa Allah menjadikan manusia kerana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.* Mendakwa zat Allah merasuk ke dalam diri mereka (dia dan pengikut) ketika mengangkat takbiratulihram.* Mendakwa ada empat kiblat sembahyang menurut hakikat : Ka’abah, kiblat dalam sembahyang, kiblat dalam diri dan kiblat kepada Allah.Telah difatwakan sebagai topeng dalam meyebarkan ajaran sesat dan kufur kepada orang Islam oleh Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada 27 Oktober 1980.

5)Kumpulan Al-Arqam
(Guru : Haji Asy'ari bin Muhammad)
* Mendakwa Syeikh Muhammad As-Suhaimi tidak mati tetapi ghaib dan akan bangkit sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar.
* Beramal dengan Majlis YAQAZAH yang didakwa dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat.
* Pengikut boleh meminta tolong kepada Syeikh As-Suhaimi dengan menyeru namanya.Ajaran ini telah diharamkan kewujudannya secara rasmi di negara ini oleh Majlis Ugama islam Brunei (MUIB) yang bersidang pada 12 Januari 1991 bersamaan 26 Jamadilakhir 1411.Pengharamannya telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan pada 27 Rejab 1411 bersamaan 12 Februari, 1991.Persatuan dan Pergerakan Al-Arqam telah diisytiharkan haram oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjadi Persatuan haram menerusi warta Kerajaan Brunei Darussalam Bil: 190 bertarikh 28 Februari 1991 di bawah Akta penggal 66.

6)Ajaran Abdul Razak bin Muhammad
(Guru : Abd Razak bin Hj Muhammad - Gombak, Selangor).
* Mendakwa dapat menghadirkan roh.
* Mendakwa penjelmaan zat Allah dalam jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
* Mengaku sebagai wali Allah dan berjumpa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.MUIB yang bersidang pada 10 Syaaban 1414 bersamaan 22 Januari 1994 telah memutuskan supaya ajaran Abdul Razak Muhammad diharamkan dan diwartakan sebagai Ajaran-ajaran Salah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah waljamaah dan pada 15 Jamadilakhir 1423H/24 Ogos 2002M telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Bahagian IV, Naskah LII Bil: 18, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada Ogos 2002. Ajaran tersebut juga diharamkan di bawah Akta Persatuan-Persatuan Penggal 66 dalam Warta Kerajaan No. 144 bertarikh 25 Zulkaedah 1415 bersamaan 25 April 1995.

7)Ajaran SAIHONI BIN TASIPAN
(Guru : Saihoni bin Tasipan - Johor)
" Mendakwa boleh memanggil roh"
" Mendakwa tahu pintu langit terbuka"
"Mendakwa mengetahui siapa wali Allah di Brunei"
" Mendakwa mengetahui perkara sulit / ghaib"

Ajaran ini diwartakan sebagai Ajaran-ajaran Salah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan pada 15hb Jamadilakhir 1423H/24hb Ogos 2002M telah diwartakan dalam Warta Kerajaan Bahagian IV, Naskah LII Bil: 18, Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77

8)Ajaran Pertubuhan AL-MA'UNAH(Guru : Md Amin bin Razali - Perak)
" Menggunakan tangkal dan azimat"
" Menggunakan kuasa ghaib" Perbomohan Ajaran ini diwartakan sebagai Ajaran-ajaran Salah yang bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam pada Ogos 2002.

USAHA-USAHA MENGATASI PENYEBARAN AJARAN SESAT
Dalam usaha mengatasi penyebaran ajaran sesat Bahagian Kawalan Akidah telah bekerjasama erat dengan pelbagai agensi kerajaan melalui pelbagai program yang bertujuan bagi mengembalikan mereka kepada akidah yang sebenar.

Antara usaha yang dilakukan ialah dengan:
" Menyediakan pengajaran dan pendidikan Islam secara berterusan di institusi-institusi pelajaran formal dan tidak formal "
" Mennghalang kemasukan kitab-kitab yang dikenalpasti mempunyai unsur-unsur penyelewengan atau yang dijadikan sumber kepada penyelewengan akidah "
" Mengadakan ceramah-ceramah "
"Menerbitkan buku dan risalah yang berkaitan dengan akidah "
"Penerangan melalui media elektronik dengan menyediakan slot khas mengenai ajaran salah " "Pelaksanaan undang-undang secara bersepadu dengan agensi-agensi Kerajaan yang lain akan terus dilakukan terutama yang melibatkan penguatkuasaan dan pendakwaan di Mahkamah Syariah
" Pemulihan akidah melalui perbincangan agama.Pengetahuan ilmu agama yang mantap dan jatidiri yang teguh akan dapat mengelak individu dari terjebak. Selain itu sifat prihatin dan peka masyarakat terhadap suasana sekeliling akan dapat mencegah dan membanteras pada peringkat awal sebelum ia merebak. Diharapkan semoga umat Islam tidak jauh terpesong dari ajaran Islam yang suci dan seterusnya dapat mengatasi setiap persoalan dan masalah yang berkaitan dengan akidah yang timbul dari masa ke masa.

AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADHI PENGGAL 77 PINDAAN 1984, YANG BERKAITAN DENGAN AJARAN SESAT
SEKSYEN 186- Melaksanakan upacara atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum syarak- HUKUMAN - Penjara 3 bulan atau denda $2,000SEKSYEN 188- Mencetak/ Mengeluar/ Menjual/ Membawa mana-mana kitab ugama yang bertentangan dengan hukum syarak- HUKUMAN - Penjara 6 bulan atau denda $4,000 dan buku/dokumen akan dirampas.

ANCAMAN AJARAN SESAT
Sudah nyata pada pandangan umum, bahawa ajaran-ajaran sesat ini telah membawa dan boleh membawa kepada beberapa akibat dan ancaman kepada agama dan keamanan negara. Antara akibat-akibat ancaman itu ialah;
1. Ajaran-ajaran sesat ini telah menarik sebahagian masyarakat untuk menyertainya. Keraguan timbul apabila para pengikutnya menyerahkan segala persoalan kepada syaikhnya. Apa yang dilakukan oleh ketuanya tidak boleh dipersoalkan walaupun kelakuannya bertentangan dengan syari'at Islam. Ini menyebabkan mereka fanatik terhadap kumpulannya. Lama kelamaan mereka akan membentuk satu kumpulan militan yang sanggup berkorban demi untuk ketuanya. Kecenderungan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini melakukan kegiatan-kegiatan subversif dan agresif bukan saja berlaku dalam negara-negara Islam tetapi berlaku juga di negara-negara bukan Islam seperti Amerika, Perancis, Britain, Jepun dan lain-lain. Ini dapat dilihat pada apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikut David Koresh, Jim Jones, Aum dan lain-lain.
2. Pegangan umat Islam di Brunei Darussalam adalah berdasarkan kepada Mazhab Ahli Sunnah wa al-Jamaah di mana al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas merupakan asas dalam pembentukan hukum negara. Maka sekiranya idea-idea baru yang dibawa oleh penganut-penganut ajaran sesat termasuklah Gerakan Anti Hadis ini tersebar, maka akan mencetuskan pertentangan hebat di kalangan umat Islam yang berkemungkinan besar membawa kepada pertelingkahan dan pertumpahan darah.
3. Apabila salah seorang ahli keluarga memasuki sesuatu kumpulan ajaran sesat, maka berlakulah keretakan dalam rumahtangga dan keluarga, terutamanya jika tidak mendapat sokongan ahli keluarga yang lain. Ini terjadi apabila dia sering menghabiskan masa dan hartanya untuk kumpulannya sehingga mengabaikan urusan keluarga. Hal ini berlaku kepada pengikut kumpulan al-Arqam dan lain-lain. Ahli kumpulan ajaran sesat ini juga biasanya tidak mahu bergaul dengan ahli keluarga dan sahabat handai yang bukan menjadi ahli ajaran yang diikutinya. Ini akan menimbulkan kesulitan dan akhirnya membawa kepada keretakan keluarga.
4. Setiap ahli ajaran sesat mempunyai ikatan yang kuat dengan guru dan pengikut-pengikut yang lain. Mereka memupuk persefahaman dan ikatan yang teguh sehingga mewujudkan kelompok tersendiri. Lebih-lebih lagi apabila ada di antara ajaran tersebut tidak membenarkan berkahwin dengan orang yang bukan dari ahli. Ini menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.

LANGKAH MENGELAK DARI TERJEBAK AJARAN SESAT

1. Sentiasa berpegang kepada 4 sumber hukum:
a. AL QURAN
b. AL HADITH
c. IJMAK ULAMA
d. QIAS

2. Belajar dan merujuk segala kemusykilan agama kepada guru-guru yang muktabar

3. Meneliti sakhsiah (latar belakang) guru

4. Mengelak dari mengikuti ajaran yang disampaikan secara sulit dan di tempat terpencil
"SESUNGGUHNYA AKU TELAH TINGGALKAN PADA KAMU DUA PERKARA TIDAK AKAN KAMU SESAT SELAMA KAMU BERPEGANG DENGAN KEDUANYA: IAITU KITAB ALLAH DAN SUNNAH RASULNYA" - RIWAYAT IMAM MALIK.

(SUMBER: BAHAGIAN KAWALAN AQIDAH, JABATAN HAL EHWAL SYARIAH, KHEU).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan