Selasa, 6 Januari 2009

AMALAN TULISAN JAWI YANG DI GUNAKAN

AMALAN TULISAN JAWI YANG DI GUNAKAN
DALAM AL-QURAN (RESM UTHMANI)[1]

ABSTRAK

Apabila membincangkan tajuk ini, ia memang sinonim dengan kepandaian membaca Al-Quran dan bacaan-bacaan di dalam Solat. Tidak keterlaluan penulis katakan bahawa kemahiran dalam tulisan jawi merupakan asas kepada mempelajari bahasa Arab dan seterusnya memahami kandungan Al-Quran. Kenapa sedemikian?.Kerana dengan mengenal huruf jawi, kita bukan sahaja mampu membaca Al-Quran Al-Karim dengan lancar. Tetapi lebih dari itu, kita dapat memahami kandungannya dan mampu membaca bahan-bahan bacaan yang lain dalam tulisan jawi.

Disamping itu, adalah kewajipan kita menghidupkan tulisan jawi agar tidak pupus di telan zaman dan anak-anak kita hendaklah mengenal dan mencintainya kerana ia adalah tulisan huruf Al-Quran Al-Karim.

Apabila kita kenal hurufnya bererti kita kenal Al-Quran Al-Karim. Kenal Al-Quran Al-Karim bererti kita cinta Al-Quran Al-Karim sepertimana saranan Nabi Sallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Ali كرم الله وجه :

أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن فإن حملة القرآن فى ظل الله
يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه.

Maksudnya: “ Ajar dan asuhlah anak-anak kamu dengan tiga pekerti: Mencintai Nabi Sallahu Alaihi Wasallam, mencintai ahli rumah baginda dan membaca Al-Quran. Sesungguhnya penanggung Al-Quran (orang yang dalam dadanya terdapat kepandaian membaca Al-Quran) akan berada dalam naungan Allah pada hari tiada naungan melainkan naungan Allah semata-mata, bersama-samanya ialah para nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah.”(Al-Jami’ Al-Shaghir 1/21).

Inilah yang kita mahukan supaya anak-anak bukan setakat cinta dan mengamalkan isi kandungannya tetapi mencintai tulisannya. Sesungguhnya membesarkan kalam Allah itu, bukan saja dalam membacanya, tetapi juga termasuk memelihara tulisan-tulisan Al-Quran dan huruf-hurufnya. Sebagaimana yang diriwayatkan, “Ikrimah bin Abi Jahl, sangat gusar hatinya bila melihat lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran berserak-serak seolah-olah tersia-sia, lalu ia memungutnya selembar demi selembar, sambil berkata: “ Ini adalah kalam Tuhanku, membesarkan kalam Allah bererti membesarkan Allah.”[2]


Riwayat di atas perlu kita contohi dan ajarkan kepada Generasi Sekarang agar mereka membesarkan dan memuliakan kalam Allah ini, dan memperjuangkan tulisannya supaya jangan sampai dilupai oleh Muda-Mudi khususnya dan umumnya Umat Islam di Negara ini. Sesungguhnya tulisan jawi adalah khazanah orang-orang Islam, menghidupkannya bererti menghidupkan syiar Agama Islam.

PENDAHULUAN

Tulisan jawi merupakan tulisan warisan bangsa Melayu sejak dahulu ini. Kemunculannya secara langsung dengan kedatangan Agama Islam ke Nusantara. Ia telah digunakan dengan terutamanya dalam kitab-kitab ternama Agama Islam. Ianya berasal dari Tulisan Arab dan huruf-huruf Arab yang dimasukkan ke dalam sistem penulisan bahasa Melayu.

Tulisan jawi merupakan tulisan asal dalam sejarah perkembangan bangsa Melayu. Menurut Sejarah, boleh dikatakan bahawa abad ke-15 hingga ke-18 tulisan jawi menjadi nadi kepada perkembangan bahasa Melayu di Negara Brunei Darussalam kerana tulisan jawi bukan sahaja digunakan dalam urusan agama, tetapi juga sebagai tulisan rasmi dalam pentadbiran kerajaan dan perhubungan dengan Negara-negara lain. Sebagai contoh, dalam abad ke-15 dan ke-16, semua persuratan kerajaan Brunei yang dikirim kepada kerajaan Sepanyol di Manila, Filipina, ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan jawi. Surat-surat kerajaan Sepanyol yang dikirim kepada kerajaan Brunei pula dituliskan dalam bahasa Melayu kerana kerajaan Brunei tidak akan menerima surat yang ditulis lain daripada bahasa Melayu.[3]

SEJARAH AWAL TULISAN JAWI

Kedatangan Agama Islam di rantau ini dengan sendirinya telah meningkatkan lagi budaya penulisan dan minda berfikir bangsa Melayu yang berasaskan kepada bahasa Arab yang mempunyai kecenderungan saintifik iaitu yang bersifat akaliah berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dan mempunyai struktur bahasa mengikut tatatertib ilmiah. Ini berlainan dengan bahasa Sanskrit yang lebih mementingkan nilai-nilai estetik iaitu terbatas kepada sifat seni yang berdasarkan kepada pancaindera dan jiwa untuk menikmati kesenian bahasanya. Penggunaan alpabet Arab sebagai tulisan bangsa Melayu Islam amat sesuai dengan tamadun Melayu yang sudah berkembang sebagai kuasa perdagangan di rantau ini. Bangsa Melayu memerlukan kekuatan baru yang sebelumnya disaluti oleh pengaruh Hindu-Budha yang sukar difahami falsafahnya mengikut nilai tabie dibandingkan dengan Agama Islam yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang mempunyai gaya bahasa yang jelas, tertib dan teratur serta tidak terkeluar dari batas fikiran ilmiah dan rasional manusia. Selain daripada itu, alpabet Arab juga begitu sesuai dengan lidah dan vokal bahasa Melayu dengan hanya memerlukan beberapa tambahan huruf bagi membunyikan sebutan yang sukar dieja dengan huruf Arab. Dengan menggunakan huruf-huruf Arab yang sedia ada seperti jim (ح), ayn (ع), fa (ف), kaf (ك) dan nun (ن), telah dicipta huruf-huruf baru yang lazim pada bunyi sebutan Melayu iaitu cha (ح), nga (ع), pa (ف), ga( ), dan nya ( ). Penciptaan huruf-huruf baru dengan mengikut rupa bentuk huruf Arab itu memang lazim dilakukan oleh sesuatu bangsa bukan Arab yang telah memeluk agama Islam yang menggunakan alpabet Arab sebagai tulisan mereka. Orang-orang Berber di Maroca, Turki dan Parsi telah mencipta huruf-huruf baru sama seperti apa yang digunakan oleh bangsa Melayu dalam tulisan jawi.

DARI MANA DATANGNYA JAWI?

Berikut dibawakan beberapa pendapat mengenainya:

1) Jawi Adalah Nama Gelaran Orang Arab terhadap Orang Melayu:

Syed Muhammad Naguib AL-Attas menyebutkan bukunya Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, m.s. 43:

“ Kedatangan Islam telah membawa bersamanya tulisan Arab yang dijadikan tulisan Melayu yang mempunyai tambahan beberapa huruf istimewa bagi bahasa itu, dan nampaknya tulisan jawi inilah yang mengikat perpaduan satu bahasa meliputi seluruh golongan bangsa Melayu. Kita dapati bahawa dalam tulisan-tulisan Melayu pada abad-abad keenam belas dan ketujuh belas, istilah-istilah seperti ‘orang Melayu’ dan ‘negeri Melayu’ ada terdapat, akan tetapi tiada terdapat istilah ‘bahasa Melayu’.

Bilamana bahasa Melayu dimaksudkan dalam tulisan-tulisan itu maka terdapat di situ istilah ‘bahasa jawi’. Kita tahu bahawa istilah jawi itu dalah nama gelaran orang Arab terhadap seluruh bangsa penduduk daerah kepulauan ini, akan tetapi bagaimanapun sangatlah berkesimpulan bagi pengajian kita mengenai masalah sejarah bahasa Melayu bahawa orang Melayu sendiri menamakan bahasanya bahasa jawi, meskipun istilah jawi itu sebenarnya digunakan oleh mereka khusus bagi menamakan tulisan Arab-Melayu seolah-olah orang Melayu kala itu menamakan bahasanya berdasarkan pada tulisannya. Konsep jawi yang merangkumkan pelbagai bangsa itu sebagai satu penyatupaduan bahasa Melayu sebagai bahasa umum melalui adat satu tulisan yang sama terdapat di mana-mana di kalangan bangsa-bangsa Melayu-Indonesia. Inilah juga salah satu unsur kebudayaan yang menggerakkan proses sejarah ke arah pemupukan fahaman kebangsaan dalam peribadi masyarakat Melayu-Indonesia.”

2) Jawi Membawa maksud pokok jawi-jawi dan beras jawi:

Menurut Keterangan Kamus R.J Wilkinson, Jawi boleh diterjemahkan atau membawa maksud pokok Jawi-jawi atau jejawi dan juga beras Jawi yang berbeza dengan beras pulut, dan juga dengan membawa makna lembu atau kerbau dalam bahasa Minangkabau.
3) Jawi Berasal daripada Maksud Kacukan ( Jawi peranakkan).
Marsden pula menyebut bahawa Raffles menerangkan Jawi juga membawa maksud "kacukan" dimana beliau telah merujuk kepada ungkapan anak Jawi iaitu anak kacukan keling dan ibu Melayu(disinilah timbulnya istilah jawi peranakan); oleh itu bahasa Jawi ialah bahasa Melayu yang ditulis dengan skrip Arab membawa maksud bahasa Kacukan.
4) Jawi Berasal dari Perkataaan Jawa atau merujuk kepada Bangsa Jawa
Hamdan Abdrul Rahman dalam bukunya " Panduan Menulis dan Mengeja Jawi" terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1999 mengatakan perkataan Jawi itu sendiri berasal daripada nama suku Kaum Jawa. Berikut adalah petikan daripada bukunya berkaitan perkara tersebut.
"Sudah ditakdirkan Allah bahawa di kalangan bangsa Melayu ini, suku kaum yang lebih besar bilangannya adalah suku kaum Jawa. Jadi merekalah yang membentuk kumpulan Melayu terbesar di tanah Arab pada zaman dahulu. Akibatnya orang-orang Arab menganggap semua manusia berkulit sawo matang dari Alam Melayu ini sebagai orang Jawa.
Seterusnya segala yang bersangkutan dengan orang Melayu disifatkan sebagai Jawi. Orangnya dikenali sebagai orang Jawi, Tanahnya dikenali sebagai tanah Jawi dan bahasanya dinamakan bahasa Jawi dan tulisan yang digunakan dalam media persuratannya dinamakan tulisan Jawi.Kitab-kitab Agama Islam yang diterjemahkan ke Bahasa Melayu terutamanya dalam abad ke-17 Masihi, semuanya merakamkan bahawa penulisnya telah menerima titah raja, wasiat guru atau pesan ayah supaya dia menterjemahkan kitab tertentu ke dalam bahasa Jawi; bukan bahasa Melayu.Secara Berturutan perkataan Jawi ini mula-mulanya merupakan nama tanah, iaitu Alam Melayu, kemudian menjadi nama bahasa, dan sekarang menjadi nama tulisan pula"
5) Jawi Berasal daripada nama sumatera Lama Al-Jawah
Manakala Hashim Haji Musa pula dalam bukunya " Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi" lebih bersetuju dengan pendapat Omar Awang yang menegaskan kemungkinan besar perkataan jawi berasal daripada perkataan Arab al-Jawah. Ia pernah digunakan dalam catatan Arab yang tertulis sebelum pertengahan Abad ke-14 M untuk menamakan Sumatera, misalnya Yaqut, dalam Mu'jan al-Buldan, Abu Al-Fida' dalam Taqwim al-Buldan dan Ibn Batutah dalam Rihllat Ibn Batutah.Fakta ini menunjukkan satu kemungkinan yang kuat bahawa skrip Jawi itu dinamakan oleh orang Arab untuk merujuk skrip ejaan yang digunakan oleh orang sumatera iaitu penduduk Al-Jawah yang berugama Islam dan menggunakan bahasa Melayu.
Hashim Haji Musa juga menegaskan juga adalah tidak logik dikatakan Jawi iaitu perkataan Arab berasal daripada istilah kata terbitan daripada kata nama Jawa dengan maksud (Tulisan) yang berkaitan dengan Pulau atau Suku Kaum Jawa kerana tulisan Jawi telah wujud sebelum Jawa jatuh ke tangan orang islam pada tahun 883 H/1468M.
6) Jawi Berasal dari Perkataan Al-Jawah (W.Marsden)
W.Marsden pula menyebut bahawa nama Jawi juga pernah menjadi tanda tanya kepada G.H Werndly tentang asal-usulnya dan menyimpulkan bahawa bahasa Jawi boleh dikaitkan dengan perkataan Jawah, yang disebut oleh Marco Polo sebagai nama lama bagi pulau Sumatera pada zaman itu, yang mungkin dihasilkan oleh orang Arab seperti yang disebut oleh Omar Awang diatas.
7) Jawi berasal daripada Perkataan JavaDwipa yg juga dikenali sebagai Al-Jawah (sebuah daerah Asia Tenggara pada zaman purbakala).
Amat Juhairi Moain pula lebih menyakini bahawa perkataan Jawi berasal Al-Jawah dimana dikatakan bahawa perkataan ini berasal daripada perkataan "Javadwipa" iaitu sebuah nama daerah Asia Tengara pada zaman Purba. Bukti yang digunakan adalah Catatan Ibnu Batutah dalam bukunya sl-Rihlah menggelar sumatera sebagai al-Jawah. Bagi orang Arab bahagian perkataan "Java" sahaja yang diambil, sedangkan "Dwipa" pula ditinggalkan. Kata "Java" ini digunakan untuk merujuk kepada keseluruhan daerah Asia Tenggara. Penduduknya juga dinamakan dengan kata adjektif " Jawi". Oleh itu "Jawah" dan "Jawi" merujuk kepada semua bangsa dan kaum yang menjadi pribumi di Asia Tenggara;bukan kepada orang Jawa iaitu penduduk yang berasal daripada kepulauan Jawa.
PERANAN TULISAN JAWI:
Menurut Mantan Mufti Kerajaan Brunei Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Dr. Ustaz Awang Haji Ismail Bin Omar Abdul Aziz Rahmatullah Alaihi, tulisan jawi adalah sumber pengetahuan Islam.
Perkara ini dapat diperhatikan dalam kenyataannya seperti berikut:
“ Tulisan Melayu atau tulisan Al-Quran itu adalah suatu sumber ilmu pengetahuan Islam, kerana kitab Islam bahasa Melayu dan Kitab Islam ditulis dengan huruf Melayu atau huruf Al-Quran. Dari itu hendaklah ibu bapa dan guru-guru beramal dengan tulisan Melayu atau dengan huruf Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat dibiasakan anak membaca huruf Al-Quran dan membaca kitab agama dalam tulisan jawi.”[4]
PERKEMBANGAN TULISAN JAWI:
Sebetulnya, kita kurang jelas tentang peranan sebenar yang dimainkan oleh tulisan jawi sejak awal-awal itu (disebabkan kekurangan bukti-bukti bertulis), akan tetapi daripada beberapa bukti tinggalan zaman-zaman selepas itu dapatlah digambarkan dan dibuat tafsiran bahawa tulisan jawi sejak kedatangan Islam ke negeri ini telah mempengaruhi kehidupan orang-orang Brunei dengan begitu berkesan sekali. Pengaruh dan peranan tulisan jawi itu tidaklah terbatas, baik dari peringkat kemasyarakatan mahupun dari aspek-aspek kehidupan seperti politik, ekonomi dan sosial.
Secara umum tulisan jawi mempengaruhi dua peringkat sosial, iaitu peringkat perseorangan atau rakyat biasa dan peringkat atasan atau pemerintah.
Diperingkat perseorangan tulisan jawi digunakan sebagai media bagi menyalurkan perasaan, pandangan, kehendak, kritik, ilmu dan ingatan seseorang. Unsur-unsur ini dijelmakan dalam tulisan-tulisan berbentuk sastera, catitan, surat, amanat, batu nisan dan sebagainya.[5]
Itu mengenai perkembangannya secara umum. Seterusnya mari kita melihat pula perkembangannya dengan keadaan sekarang. Sebenarnya tulisan jawi hanya diajarkan sepenuhnya di sekolah-sekolah agama. semua buku teks agama, nota, dan sebagainya, termasuk kertas soalan peperiksaan serta jawapannya dimestikan menggunakan tulisan jawi. Peranan sekolah-sekolah agama amat penting kerana institusi itu membolehkan pelajar-pelajar menguasai tulisan jawi. Para ulama dan guru agama menyokong kuat tulisan jawi digunakan di sekolah-sekolah agama kerana tulisan jawi dapat mengungkapkan istilah-istilah agama dengan tepat, sedangkan tulisan Rumi, jika digunakan, boleh mengelirukan dari segi sebutannya yang juga membawa kepada makna lain. Dengan tulisan jawi, para ulama dan guru agama dapat menyusun kitab-kitab agama atau menterjemahkan kitab-kitab agama daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Dari itu, dapatlah dikatakan bahawa sekolah agama berperanan penting untuk mempertahankan tulisan jawi daripada mengalami kemalapan terus dalam arus pendidikan moden yang keseluruhan mata pelajarannya menggunakan tulisan rumi.[6]
TULISAN JAWI HUBUNGANNYA DENGAN BACAAN2 DALAM SOLAT:
Setelah meneliti sejarah dan perkembangan tulisan jawi, seterusnya kita melihat pula bagaimana hubungannya dengan amalan solat :
Ada dua perkara yang ada hubungkaitnya dengan tulisan jawi:
1) Dari segi amalan:
Apabila seorang mukmin menunaikan solat dengan sendirinya ia berbahasa Arab dan secara tidak langsung ia belajar mengeja huruf jawi yang terkandung dalam bacaan-bacaan dalam solat.
2) Dari segi makna:
Dengan memahami makna bacaan-bacaan dalam solat, seseorang itu menjadi khusyuk. Tetapi berlainan bagi orang yang tidak menghayati makna bacaannya, kemungkinan fikirannya melayang entah ke mana dan boleh jadi ia terlupa bilangan rakaat yang ia sudah dilakukan. Disamping itu, seseorang yang tersalah sebut bacaan-bacaan dalam solat(termasuk baris dan makhraj huruf), maka dengan sendirinya ia mengubah makna bacaan dan solat tidak sempurna.
Contoh:
-أصلي Dibaca أسلي
- فرض Dibaca فرد
- سبحان ربيّ العظيم وبحمده Dibaca سبهان ربيّ العظيم وبهمده
Begitu juga dengan, seseorang yang tidak memelihara bacaan Al-Fatihah dalam solat:
Misalnya:
- إيّاك نعبد وإيّاك نستعين Dibaca إيّاك نعبد إيّاك نستعين(gugur huruf “و”)
- Atau menukar satu huruf dengan huruf yang lain, misalnya:
الذين Dibaca الزين
- Atau mengubah baris yang mengubah maknanya, misalnya:
أنعمت Dibaca أنعمت
Maka hukum bacaannya tidak sah, jika sekiranya perbuatannya itu disenghajakannya dan diketahuinya serta mengubah maknanya maka solatnya itu tidak sah. Dan jika sekiranya perbuatannya itu tidak disenghajakannya dan tidak diketahuinya atau tidak mengubah maknanya maka tidak batal solatnya, tetapi wajib ia membaca semula kalimah yang tersebut itu dan bacaan-bacaan yang kemudian daripadanya.[7]
EJAAN DAN RASM UTHMANI:
Sebagai pengetahuan, haram dan berdosa kita menukar atau mengubah tulisan Al-Quran kepada tulisan rumi. Sebab utamanya ialah tulisan rumi tidak dapat mengketengahkan hukum tajwid yang menjadi dasar kepada pembacaan Al-Quran yang betul[8]. Menurut Al-Imam Ahmad Rahimahullah haram menyalahi tulisan (khat) mushaf Uthmani pada huruf “ي” atau “و” atau “ا” atau lainnya.
Al-Imam Al-Baihaqi pula berkata dalam kitabnya “Syu’abul Iman”:
“Sesiapa yang menulis satu mushaf, hendaklah ia mengikut ejaan yang mereka gunakan untuk menulis mushaf tersebut dan jangan menyalahi mereka atau mengubah satupun daripada apa yang mereka tulis. Sesungguhnya mereka itu lebih berilmu, hati dan lidah mereka lebih tepat dan lebih amanah dari kita dan janganlah kita menyangka kita lebih pandai bagi membetulkan mereka. Maka mengikut huruf mushaf-mushaf pada pendapat kita adalah sama mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan yang tidak boleh seseorang itu melampauinya.”[9]
BENTUK TULISAN MUSHAF UTHMANI:
Perlu diketahui pada mula-mula bentuk tulisan Mushaf Uthmani yang dahulu itu, ialah tulisan jenis kufi, tidak bertitik dan berbaris, hanya rumah-rumah huruf sahaja yang ada, ia dibaca mengikut kaedah bahasa Arab, tidak juga ada tanda-tanda Juzuk, tidak ada nama surah dan penyelang-penyelang di antara surah dan juzuk juga tidak ada. Pendek kata tidaklah seperti yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu bagi orang-orang bukan Arab yang kurang pandai, maka masih lagi kemungkinannya terdapat kesamaran dengan bentuk tulisan itu, umpama huruf (ح) boleh dibaca menjadi huruf (ج) atau huruf (خ). Huruf (س) boleh juga menjadi huruf (ش).
Maka untuk menggelakkan kesamaran itu atas perintah Sayidina Othman, dan supaya memudahkan pembelajaran dan pembacaan Al-Quran, Sayidina Othman mengutus seorang sahabat bersama dengan tiap-tiap naskhah yang dikirimkan ke tempat-tempat yang disebutkan itu. Mereka itu sendiri daripada sahabat-sahabat yang hafaz Al-Quran, misalnya sahabat Abdullah bin As-Sa’ib menjadi pengajar dan pembaca bagi mushaf yang dikirim ke Mekkah, sahabat Zaid bin Ath-Thabit menjadi pengajar dan pembaca mushaf di Madinah. Sahabat Al-Mughirah bin Shaab menjadi pengajar dan pembaca mushaf yang dikirimkan ke Sham, sahabat Abu Abd. Qais pengajar dan pembaca di Basrah.
Demikianlah umat Islam membaca Mushaf menurut kaedah Uthmani yang awal itu selama kira-kira 40 tahun. Tetapi pada tahun 65 hijrah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Ahmad Al-Askari dalam bukunya (Wafiat Al-‘Ayan) pada tahun itu beberapa orang pegawai kerajaan Khalifah Abd. Malik bin Marwan Al-Umawi telah merasa bimbang bahawa kejadian perselisihan dahulu itu akan bermula lagi disebabkan Mushaf Uthmani itu tidak bertitik dan tidak berbaris (ini tentulah terjadi bagi orang yang tidak berapa faham berbahasa Arab) mereka mencadangkan supaya diambil langkah-langkah yang segera dan berkesan bagi dicipta suatu kaedah baharu yang boleh menolong umat Islam mudah membaca Al-Quran dan jauh daripada kesalahan.
Dalam hal itu dua orang Ahli Bahasa dan Ahli Qira’at perlu disebutkan, pertama Ubaidillah bin Zeyad (meninggal tahun 67 hijrah) dan Al-Hujaj bin Yussof As-Saqafi (meninggal tahun 95 hijrah).
Ubaidillah dikatakan telah menambah huruf (Alif) kepada kira-kira seribu perkataan dalam Al-Quran yang asalnya ditulis tanpa Alif misalnya perkataan (قالت) ditulis asalnya
( قلت) sahaja yang boleh mengelirukan pembaca menjadi (قلت) atau ( قلت) ataupun ( قلت) dan (قلت). Dan perkataan (كانت) yang asalnya ditulis tanpa Alif (كنت) yang boleh dibaca keliru menjadi (كنت) atau (كنت) atau (كنت).
Sedangkan Al-Hujaj bin Yussof As-Saqafi dikatakan memperbaiki kira-kira sebelas tempat dalam bacaan. Dengan demikian beberapa banyak kekeliruan telah dapat diperbaiki, walaupun masih terdapat ruang-ruang kesamaran itu.
Pembaikan ejaan Al-Quran itu dibuat lagi kemudian oleh tiga orang Ahli Bahasa dan Qira’at iaitu Abu Al-Aswadi Ad-Duali (namanya Yahya bin Ya’mar – lahir di Basrah tahun 45 hijrah dan meninggal di Marou) semasa beliau menjadi kadi di sana pada tahun 129 hijrah). Beliau membuat beberapa pembaikan dengan mencipta baris satu di atas, di bawah dan di hadapan beserta tanda baris mati.
Baris dan tanda yang dicipta oleh Abu Al-Aswad Ad-Duali ialah satu titik di atas huruf bagi baris satu di atas (Fathah), satu titik di bawah huruf bagi baris satu di bawah (Kasrah) dan satu titik di antara dua huruf bagi baris di depan (Dhammah) dan bagi huruf mati pula ditandakan dengan dua titik di atas huruf.
Seorang lagi ialah murid Abu Al-Aswad Ad-Duali iaitu Nasr bin Asim Al-Laisthi yang menyambung usaha-usaha gurunya.
Kemudian yang ketiga ialah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidil Azdi (meninggal tahun 175 hijrah) yang mencipta kaedah baharu bagi perkataan bersabdu (shaddah) hamzah (hamzah) tanda-tanda Mad disamping bunyi (الروم) dan (الاشمام) dialah dianggap orang pertama mencipta titik-titik huruf Al-Quran dengan menerangkan kaedah-kaedah serta sebab-sebab titik itu di dalam buku yang khas mengenainya.
Setelah itu disebutkan lagi seorang ulama Qira’at dan Ahli Bahasa yang lain datang sesudah itu iaitu Abu Hatim As-Sazastani (meninggal tahun 248 hijrah) yang mengarang buku mengenai kaedah titik-titik dan bentuk serta resam huruf Al-Quran. Hal membaiki ini dilakukan beberapa waktu sehinggalah kepada kurun ke-3. Maka di masa itulah zaman yang dianggap sebagai zaman kelengkapan ejaan Al-quran. Di masa itulah terdapat berbagai-bagai tanda-tanda tambahan yang diperelok untuk memudahkan bacaan seperti tanda sabdu ( ) bagi huruf bersabdu dan tanda-tanda lain.
Disamping itu Ahli bahasa itu, penulis khat juga turut mengambil daya usaha dan sumbangan memperbaiki bentuk tulisan dan ejaan dalam Al-Quran. Tulisan jenis kufi telah lazim digunakan oleh para penulis (khatat) sehingga kurun ke-4 hijrah. Pada kurun ke-5 tulisan jenis (Nasakh) mulai mengambil tempat, kemudian baharulah bentuk tulisan yang lain.
Di Negara-negara Islam yang lain seperti di Maghribi ada pula bentuk-bentuk tulisan yang tersendiri berbeza sedikit daripada tulisan mushaf-mushaf yang ditulis di Madinah dan di negeri sebelah sini. Tetapi pada dasarnya masih tetap tidak lari daripada khat nasakh dan thulus yang mana kedua-dua inilah yang biasa dipakai dan memudahkan adanya titik dan baris sedangkan khat kufi memang biasa tidak bertitik dan tidak berbaris. Perkara ini berlaku hinggalah kepada zaman sekarang, tidak ada lagi naskhah mushaf khat kufi ditulis pada masa ini. Apabila ada huruf cetak direka pada zaman moden maka usaha-usaha telah dibuat pula mencetak Al-Quran dengan menggunakan huruf cetak biasa, tetapi mencetak Al-Quran yang menggunakan tulisan khat cetak masih tetap berlaku dengan banyaknya.[10]
CABARAN TULISAN JAWI MASA KINI:
Kedudukan pelajaran jawi sebagai salah satu mata pelajaran yang tersendiri adalah sama statusnya dengan mata pelajaran Bahasa Melayu. Walau bagaimanapun pelajaran jawi kemudiannya diserapkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Di peringkat sekolah menengah pula, mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam tidak memestikan penggunaan tulisan jawi dalam buku-buku, menjawab soalan-soalan dan nota-nota pelajaran. Tulisan jawi hanya digunakan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan Hadis. Bahkan kadang-kadang digunakan tulisan rumi untuk mengeja bunyi-bunyi sebutan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tersebut. Walau bagaimana pun, dengan tertubuhnya sekolah-sekolah Arab dan Agama, tulisan jawi digunakan sebagai sistem bahasa pengantar dalam pengajaran, penulisan dan lain-lain.
Tulisan jawi bagi semua negara melayu disinonimkan sebagai tulisan Agama Islam. Hal ini terjadi kerana kitab Al-Quran dan Hadis semuanya dalam tulisan jawi-Arab. Orang Melayu mampu membaca dan mengeja serta menghayati Al-Quran dan Hadis dengan tulisan tersebut. Dapat dikatakan bahawa penganut Agama Islam yang tidak mengetahui banyak tentang tulisan jawi, mereka tidak dapat menghayati dan membacanya dengan baik. Tidak salah kalau dikatakan bahawa seseorang yang buta jawi (penulisan, pembacaan) juga buta Al-Quran Al-Karim.
Masyarakat Melayu madani sekarang banyak menyimpang dari ajaran-ajaran Agama kerana Al-Quran dan Hadis sudah mula direnggangkan. Soal maruah bangsa dan Agama sudah mula diabaikan. Kebudayaan berlandaskan Agama Islam yang telah diwarisi sejak dahulu lagi dianggap kuno. Senario negative ini dapat dilihat dengan jelas pada masa kini. Golongan remaja mula mendekatkan diri dengan budaya kuning dan menjauhkan diri dalam hal-hal keagamaan. Gejala-gejala sosial dikalangan remaja sudah semakin membimbangkan. Soal halal dan haram sudah mula dianggap remeh-temeh. Penyalahgunaan Dadah, Lepak, Sumbang Mahram dan Tangkap Basah menjadi berita yang sensasi dalam media elektronik dan media cetak. Gejala ini berlaku ramai golongan muda tidak mendampingi Al-Quran Al-Karim dan ternyata masyarakat madani kini memerlukan kemahiran menggunakan tulisan jawi agar agar apa yang tersirat dan tersurat di dalam tulisan jawi itu betul-betul difahami dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dalam membentuk sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup yang sempurna.

KESIMPULAN:
Selain berfungsi memaparkan identiti agama dan bangsa, tulisan jawi juga secara praktis diperlukan bagi kehidupan beragama Islam dan keperluan menimba pengetahuan tentang Agama Islam. Tulisan jawi tidak dapat dipisahkan dengan Islam dan tidak boleh juga direnggangkan dengan budaya melayu. Malah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku ketua Agama Islam sering memperingatkan rakyat dan penduduk negara ini akan kepentingan tulisan jawi, malah baginda sendiri memberikan perhatian dan sokongan langsung terhadap penggunaan tulisan jawi. Perkara ini dapat kita lihat dalam titah baginda Di Istiadat Menghadap dan Menggunakan Bintang-Bintang Kebesaran Sempena Ulang Tahun Keputeraan Baginda yang ke-42 tahun di Balai Singgahsana, Istana Nurul Iman pada 15 Julai 1988, Baginda bertitah, antaranya:
“ Dalam pada ini, beta ingin mengingatkan usaha ke arah mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara tidak akan diabaikan. Adalah menjadi tanggungjawab seluruh rakyat dan penduduk di negara ini mengamalkan bahasa Melayu terutama dalam urusan-urusan rasmi menurut peraturan yang ditetapkan termasuklah juga meningkatkan penggunaan tulisan jawi.”

[1] Dibentangkan di Halaqah Tazakkur Sempena Sambutan Hari Guru Jabatan Pengajian Islam Daerah Tutong Tahun 1427H/2006M Pada Hari Isnin, 16hb. Ramadan 1427H bersamaan 9hb Oktober 2006M, Dewan Seri Kenangan, Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong.
[2] Al-Quran Dan Terjemahannya, m.s. 105.
[3] Kertas Kerja Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik, Tajuk: Brunei Darussalam: Tulisan Jawi tidak boleh diabaikan, oleh Haji Alipudin bin Haji Omarkandi, 2004, m.s. 2.
[4] Tasawuf dan Tarikat Menurut Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah oleh: Mantan Mufti Kerajaan Brunei
Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Dr. Ustaz Awang Haji Ismail Bin Omar Abdul Aziz Rahmatullah Alaihi, m.s. 137.
[5] Kertas Kerja Seminar Peningkatan Dan Penyibaran Tulisan Jawi, Bertajuk: Sejarah dan Perkembangan Tulisan Jawi oleh Awg. Matassim bin Hj Jibah & Awg Matusin bin Omar, 1982, m.s. 9,
[6] Kertas Kerja Seminar Tahunan Jabatan Bahasa Melayu Dan Linguistik, Tajuk: Brunei Darussalam: Tulisan Jawi tidak boleh diabaikan, oleh Haji Alipudin bin Haji Omarkandi, 2004, m.s. 5-6.
[7] Zainut Talib (Bab Toharah dan Solat), oleh Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Haji Mohd. Zain bin Haji Serudin, m.s. 85.
[8] Rahsia Al-Fatihah, Ustaz Dato Hj. Ismail Kamus, m.s.47.
[9] Sebahagian Daripada Perbezaan Yang Terdapat Di Antara Mushaf Rasm Uthmani Dan Mushaf Bukan Rasm Uthmani pada masa kini, oleh Yang dimuliakan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim, m.s. 11.
[10] Buku Kenang-Kenangan sempena Peraduan Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Kebangsaan 1991/1411, m.s. 65.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan